Uchwała Nr XXXIII/210/09 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie przyjęcia programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla Miasta Braniewa.

Na podstawie art. 18 ust.1, art 84 ust 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska ( j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz.150, Dz.U. Nr 111, poz. 708, Dz.U. Nr 138, poz.865, Dz.U. Nr 154, poz. 958, Dz.U. Nr 171, poz.1056, Dz.U. Nr 199, poz.1227, M.P. Nr 79, poz.698, M.P. Nr 80, poz.707, Dz.U. Nr 223, poz.1464, Dz.U. Nr 227, poz.1505, Dz.U. z 2009 Nr 19, poz.100, Dz.U. Nr 20, poz.106, Dz.U. Nr 79, poz. 666, Dz. U. Nr 130, poz.1070 ) art. 14 ust. 6 ustawy z dnia o odpadach ( j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, Dz.U. Nr 88, poz. 587, Dz.U.2005 Nr 175, poz.1462, Dz.U. z 2008 nr 199, poz.1227, Dz.U. Nr 223, poz.1464, Dz.U. z 2009 Nr 18, poz.97, Dz.U. Nr 79, poz. 666 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2002 r. Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52, poz.420 )
Rada Miejska w Braniewie uchwala, co następuje :

§ 1

Uchwala się :

  1. Program Ochrony Środowiska dla Miasta Braniewa na lata 2008 – 2011 z perspektywą na lata 2012 – 2015, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
  2. Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Braniewa na lata 2008 – 2011 z perspektywą na lata 2012 – 2015, stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Braniewa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Braniewie
Olgierd Falkowski

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 21, grudzień 2015 17:13 Łukasz Kowalski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 21, grudzień 2015 17:16 Łukasz Kowalski Porównaj dokumenty