Uchwała Nr XXXIII/209/09 Rady Miejskiej w Braniewie 

w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu dla miasta Braniewa,

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami ) i art. 18 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 z późniejszymi zmianami ) w związku art. 14 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późniejszymi zmianami ) Rada Miejska w Braniewie uchwala, co następuje :

§ 1

Uchwala się Program usuwania azbestu dla miasta Braniewa, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Braniewa.


§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Braniewa, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Braniewie
Olgierd Falkowski

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Plan Usuwania Azbestu 29.12 do uchwały w formaci epdf pdf 328.40 KB Łukasz Kowalski
Prognoza POŚ, PGO, PUA w formacie psd pdf 633.18 KB Łukasz Kowalski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 21, grudzień 2015 16:51 Łukasz Kowalski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 21, grudzień 2015 17:08 Łukasz Kowalski Porównaj dokumenty