Uchwała Nr XXXV/190/06

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 01 lutego 2006 r.

w sprawie: Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Braniewo.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz 1591 z późn. zm./ oraz art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /Dz.U. Nr 64 , poz 593 z późn. zm./ Rada Miejska w Braniewie uchwala, co następuje:


§ 1

Uchwala się Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Braniewa, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Braniewa.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku obowiązująca od 12 marca 2004 roku wprowadza jako zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym opracowanie i realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ,ze szczególnym uwzględnieniem problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.

Dlatego też opracowano strategię , która stanie się instrumentem umożliwiającym podejmowanie decyzji w najbliższym okresie i odległej perspektywie, w szczególności ułatwi dostęp do funduszy pozabudżetowych, w tym Europejskich Funduszy Społecznych.

W większości przypadków aplikacja do w/w funduszy jest uwarunkowana wdrożeniem lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych. Strategia lokalna obejmująca wsparcie osoby i rodziny na różnym etapie ich kryzysu rodzinnego, społecznego może skuteczniej prowadzić do zatrzymania osoby w naturalnym środowisku zamieszkania poprzez świadczenie różnorodnych usług socjalnych , stworzenie możliwości zarobkowania i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, udział w rozwiązywaniu problemów rodzinnych i społecznych, poprawę standardu życia osób i rodzin o niskich zasobach materialnych.

Strategia ma charakter elastyczny, w trakcie jej realizacji wprowadzane będą zmiany oraz pojawiać się będą nowe cele – istotne w rozwiązywaniu problemów społecznych.

Część z nich natomiast straci swoją aktualność. Proces zmian w strategii jest jak najbardziej pożądany, bowiem stanie się niejako miernikiem działań i dążeń społeczności lokalnej.

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Pobierz w formacie PDF - Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych pdf 230.85 KB Łukasz Kowalski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 21, grudzień 2015 14:31 Łukasz Kowalski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 21, grudzień 2015 14:32 Łukasz Kowalski Porównaj dokumenty