Uchwała Nr XV/107/08 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 27 lutego 2008r.


w sprawie: przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta Braniewa do 2020 roku”

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Braniewie uchwala co następuje:


§ 1

Uchwala się „Strategię Rozwoju Miasta Braniewa do 2020 roku”, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2

Uchyla się uchwałę Nr XIX/96/04 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 25 sierpnia 2004r. w sprawie
uchwalenia „Strategii Rozwoju Miasta Braniewa- Braniewo 2010”.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Braniewa.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

„Strategia Rozwoju Miasta Braniewa- Braniewo 2010” jest dokumentem, który został przyjęty przez Radę Miasta Braniewa uchwałą Nr XIX/96/04 dnia 25 sierpnia 2004r. W ciągu ostatnich kilku lat w otoczeniu zachodziły przemiany, które zrodziły potrzebę dostosowania sposobów postępowania do obecnie panujących warunków. Wraz przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej pojawiły się nowe sposoby finansowania inwestycji, których realizacja do tej pory była utrudniona przez ograniczone możliwości budżetowe miasta. Poza tym pojawiły się wymogi dostosowania działań do ujednoliconych w obszarze UE zasad i reguł postępowania w różnych dziedzinach funkcjonowania prawa, a stąd wynikają nowe możliwości i obowiązki w obszarze funkcjonowania gminy. Między innymi te czynniki zdecydowały o konieczności aktualizacji i weryfikacji obowiązującej obecnie „Strategii Rozwoju Miasta Braniewa- Braniewo 2010”. Poniższy dokument wytycza cele rozwoju strategicznego miasta przypisując im jednocześnie zadania i działania umożliwiające ich osiągnięcie. Jednocześnie należy pamiętać, że jest to dokument, który na bieżąco będzie wymagał dostosowania do zmieniających się warunków, tak by realizacja poszczególnych celów strategicznych odbywała się zgodnie z przyjętymi założeniami. Należy podkreślić, jak ważna jest spójność strategii miasta, planu rozwoju lokalnego i wieloletniego planu inwestycyjnego. Tylko dzięki umieszczeniu poszczególnych przedsięwzięć w określonym horyzoncie czasowym z uwzględnieniem kierunków i sposobów wydatkowania części środków budżetowych- wydatków inwestycyjnych będzie można właściwie planować i programować realizację zadań inwestycyjnych.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Załącznik nr 1 do uchwały w formacie pdf pdf 2.08 MB Łukasz Kowalski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 21, grudzień 2015 14:26 Łukasz Kowalski