Uchwała Nr XIV/95/08 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 30 stycznia 2008r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Miasta Braniewo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z 2002 r, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203.)

§ 1

Uchwala się Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2007-2015, obejmujący zadania i programy w układzie rzeczowo-finansowym, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, który obejmuje:

 

Założenia do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007-2015 określające:

 

  • horyzont czasowy Wieloletniego Planu Inwestycyjnego;
  • potrzeby inwestycyjne Gminy Miasta Braniewo;
  • harmonogram realizacji inwestycji;
  • analizę możliwości sfinansowania inwestycji zawartych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym

Gminy Miasta Braniewo;

  • planowany poziom zadłużenia.
  • Wieloletni Plan Inwestycyjny.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Braniewa

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Załącznik nr 1 w formacie pdf pdf 734.68 KB Łukasz Kowalski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 21, grudzień 2015 16:29 Łukasz Kowalski