W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Braniewa
ul. Kościuszki 111
14-500 Braniewo

tel. (+48) 55 644 01 02 - sekretariat
fax (+48) 55 243 29 28
e-mail: sekretariat@braniewo.pl

serwis miasta Braniewa
: www.braniewo.pl

elektroniczna skrzynka podawcza
 - ePUAP
/6v86b5ddox/skrytka

NIP: 582 16 07 800
REGON: 170747968

Porządek obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Braniewie 22 czerwca 2022 r.

Proponowany porządek obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Braniewie, zwołanej na dzień 22 czerwca br. :

1.Otwarcie obrad .

2.Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.Zatwierdzenie porządku obrad .

4.Zatwierdzenie protokołu  z XXXV  sesji  Rady Miejskiej z dnia 25 maja 2022 r.

5.Sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa z realizacji w roku 2021 zadań własnych Miasta realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i realizacji innych zadań określonych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021.

6.Sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa z działalności między sesjami .

7.Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/303/21 Rady Miejskiej  w Braniewie  z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa  na lata 2022 – 2029. 

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2022 rok .

9.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

10.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Braniewskiemu na realizację zadania pod nazwą ,, Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 2308N ul. Dąbrowskiego w Braniewie- remont nawierzchni chodnika”.

11. Przerwa.

12. Raport o stanie Gminy Miasta Braniewa za 2021 rok i głosowanie uchwały w sprawie udzielenia  Burmistrzowi Miasta Braniewa wotum zaufania: 

a/ przedstawienie raportu- wystąpienie Burmistrza Miasta Braniewa,

b/ debata nad raportem*,

c/ głosowanie uchwały.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Miasta Braniewa za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu  Miasta  Braniewa za 2021 rok:

a/ przedstawienie sprawozdania finansowego Miasta Braniewa za 2021 ,

b/ przedstawienie sprawozdania  z wykonania budżetu miasta za 2021 rok  wraz z informacją o stanie mienia komunalnego ,

c/ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o sprawozdaniu wykonania budżetu miasta za 2021 rok,

d/ przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Braniewa oraz sprawozdania finansowego,

 e/ dyskusja,

 f/ głosowanie uchwały.

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Braniewa z tytułu wykonania budżetu miasta za 2021 rok:

 a/ przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej  w sprawie udzielenia absolutorium

 Burmistrzowi Miasta Braniewa za rok 2021 ,

 b/ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Braniewa za 2021  rok,

 c/ głosowanie uchwały.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Miasta Braniewa na lata 

2021-2030 .

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny paliw na terenie Miasta Braniewa w  roku szkolnym 2022/2023.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego  wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta  Braniewa w roku szkolnym 2022/2023. 

18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Braniewo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 roku. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13  kwietnia 2022 roku oznaczone: PN.4131.183.2022.

20. Interpelacje i zapytania.

21. Sprawy różne.

22. Zakończenie obrad.

 

* W debacie nad raportem o stanie Gminy Miasta Braniewa mieszkańcy miasta Braniewa mogą zabrać głos, po pisemnym zgłoszeniu  do Przewodniczącego Rady Miejskiej, popartym przez co najmniej 20 osób,  najpóźniej do dnia 21 czerwca 2022 r. ( art.28aa ust.6, 7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.559 z poź.zm.) .

Powiadom znajomego