W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Urząd Miasta Braniewa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Urząd Miasta Braniewa.

Data publikacji strony internetowej: 2022-02-18.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-05-09.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-12-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część dokumentów PDF nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.) lub są to skany dokumentów,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
  • dokumenty zawierające informacje finansowe mogą być nieprawidłowo odczytywane przez programy dla osób niewidzących,
  • zdjęcia, obrazki i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy,
  • część filmów nie posiada napisów.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-12-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Urząd Miasta Braniewa.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Anna Weryk. Kontakt: sekretarz@braniewo.pl, tel. 55 644 01 03. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Urząd Miasta Braniewa odpowiada Anna Weryk, sekretarz@braniewo.pl, tel.55 644 01 03.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta Braniewa z siedzibą przy ul. Kościuszki 111 w Braniewie.

Budynek spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Natomiast jest budynkiem zabytkowym, aktualnie niedostosowanym dla osób poruszających się na wózkach lub z problemami w poruszaniu się.

Do głównego wejścia prowadzi miejski chodnik z kostki brukowej. Tuż przed bramą główną znajduje się przejście dla pieszych z obniżonymi krawężnikami, ale bez sygnalizacji świetlnej. Teren wokół budynku wyłożony jest kostką brukową. Urząd dysponuje własnymi miejscami parkingowymi, a w tym miejscem dla osób z niepełnosprawnościami i matek z dzieckiem.

Wejście do budynku znajduje się z dwóch stron. Wejście główne od strony ulicy Kościuszki i drugie od strony parkingu wewnętrznego. Do obu wejść prowadzą schody. Przy wejściu od strony parkingu zamontowany został dzwonek dla osób niepełnosprawnych umożliwiający kontakt z pracownikami. W wejściu głównym zainstalowany został siłownik na podczerwień, który samoczynnie otwiera główne drzwi budynku. Korytarze mają odpowiednią szerokość komunikacyjną. Na piętro również prowadzą schody. Schody w budynku urzędu  oznaczone są kontrastowo. Nie ma windy ani platform. Nie ma toalety dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Jest możliwość wejścia do budynku z psem asystującym.  Zapewniona jest  informacja na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i słowny - tablice informacyjne, pracownik. Wejścia do pokoi są oznakowane tabliczkami. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. W sekretariacie, Urzędzie Stanu Cywilnego i w biurze ewidencji ludności i dowodów osobistych zainstalowane zostały pętle indukcyjne.

We wszystkich miejscach należących do Urzędu Miasta Braniewa zapewniona jest osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji.
W trakcie realizacji jest projekt osobowego dźwigu siłowego tzw. winda.

Wykonana została dokumentacja projektowa remontu toalety z przystosowaniem dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Aplikacje mobilne

Urząd Miasta Braniewa udostępnia następujące aplikacje mobilne:

Moja Okolica w wersji dla systemu Android,
Moja Okolica w wersji dla systemu iOS.

Powiadom znajomego