W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Braniewa
ul. Kościuszki 111
14-500 Braniewo

tel. (+48) 55 644 01 02 - sekretariat
fax (+48) 55 243 29 28
e-mail: sekretariat@braniewo.pl

serwis miasta Braniewa
: www.braniewo.pl

elektroniczna skrzynka podawcza
 - ePUAP
/6v86b5ddox/skrytka

NIP: 582 16 07 800
REGON: 170747968

Obowiązek przedszkolny, szkolny i nauki

Roczne przygotowanie przedszkolne

Jest to obowiązek, który zaczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. W przypadku gdy dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.

Roczne przygotowanie przedszkolne to obowiązek który należy spełnić w:

- przedszkolu

- oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej 

- innej formie wychowania przedszkolnego

Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego  może być spełniany również przez  uczęszczanie do przedszkola za granicą, określone na podstawie umów międzynarodowych bądź porozumień.

Do zadań Gminy należy:

- zapewnienie odpowiednich warunków do spełniania danego obowiązku.

Do zadań rodziców należy:

-  zgłoszenie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego;

-  regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;

-  zapewnienie dziecku warunków nauki;

 - informowanie w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;

Kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego należy do zadań dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka

Obowiązek szkolny i obowiązek nauki

Obowiązek szkolny dziecka, to obowiązek,  który  rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do:

- szkoły podstawowej (publicznej albo niepublicznej).

Obowiązek nauki spełnia się przez uczęszczanie do:

-  szkoły ponadpodstawowej (publicznej bądź niepublicznej),

- przez realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego u pracodawcy,

- szkoły wyższej lub na kwalifikacyjne kursy zawodowe, w przypadku gdy ukończył szkołę ponadpodstawową przez ukończeniem 18 roku życia.

Obowiązek szkolny i nauki mogą być spełniane również przez uczęszczanie odpowiednio do przedszkola lub szkoły:

- za granicą w tym na podstawie umów międzynarodowych lub porozumień,

- przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.

Przez realizowanie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki uznaje się również udział dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych.

Na wniosek rodziców dyrektor odpowiednio publicznego lub niepublicznego przedszkola, szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej, do której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą oraz określa warunki jego spełnienia. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą uzyskuje roczne oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły. Takiemu dziecku nie ustala się oceny z zachowania.

Obowiązki rodziców:

-  dopełnienie czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;

-  zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;

- informowanie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie których dziecko mieszka , o realizacji obowiązku szkolnego;

- na żądanie wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), na terenie której dziecko mieszka rodzice są zobowiązani informować go o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie.

Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych kontrolują spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodach tych szkół.

Gmina kontroluje spełnianie obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie tej Gminy

Wyciąg z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r., poz. 1082 ze zm.).

Powiadom znajomego