Szanowni Mieszkańcy miasta Braniewa!

 Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) został opracowany Raport o stanie Gminy Miasta Braniewa za 2021 rok. Raport jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Braniewa www.bip.braniewo.pl w zakładce Menu podmiotowe - Urząd Miasta - Raport o stanie gminy.

            Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, stanu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Braniewie. Raport rozpatrywany będzie na sesji Rady Miejskiej w Braniewie w dniu 22 czerwca 2022r. podczas tzw. sesji absolutoryjnej. Raport rozpatrywany będzie w pierwszej kolejności. Nad raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie na sesji oprócz radnych głos mogą również zabierać mieszkańcy miasta Braniewa. 

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu burmistrzowi wotum zaufania rada podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu burmistrzowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu burmistrzowi wotum zaufania.

Jeśli zainteresowani są Państwo wzięciem udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Miasta Braniewa za 2021 rok na sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Miejskiej w Braniewie w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Braniewa,  prosimy o dokonanie pisemnego zgłoszenia, popartego podpisami co najmniej 20 mieszkańców,   do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Braniewie najpóźniej do dnia poprzedzającego sesję absolutoryjną.

W załączeniu:

· Zarządzenie Nr 93/2022 z dnia 31 maja 2022 r w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Miasta Braniewa za rok 2021
· Raport o stanie Gminy Miasta Braniewa za 2021 rok
· Pisemne zgłoszenie mieszkańca miasta do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Miasta Braniewa za rok 2021 wraz ze wzorem listy podpisów.Załączniki:

Zarządzenie
Zgłoszenie mieszkańca
Raport 2021