W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Braniewa
ul. Kościuszki 111
14-500 Braniewo

tel. (+48) 55 644 01 02 - sekretariat
fax (+48) 55 243 29 28
e-mail: sekretariat@braniewo.pl

serwis miasta Braniewa
: www.braniewo.pl

elektroniczna skrzynka podawcza
 - ePUAP
/6v86b5ddox/skrytka

NIP: 582 16 07 800
REGON: 170747968

Dowód osobisty

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Dowód osobisty
Komórka odpowiedzialna Urząd Stanu Cywilnego

Złożenie wniosku na dowód osobisty

Wykaz niezbędnych dokumentów i formularzy
-) kolorowa fotografia o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, i odzwierciedlająca w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego,

-) fotografię wykonuje się nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego,

-) osoba na fotografii patrzy na wprost oraz ma naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta, twarz nieprzysłoniętą włosami, widoczne brwi, oczy i źrenice,

-) do wniosku składanego na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o rozdzielczości co najmniej 492x633 piksele  i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcję odpowiadające fotografii o wymiarach 35*45 i spełniała wymogi jw.,

-) w przypadku dostarczenia fotografii przedstawiającej osobę w okularach z ciemnymi szkłami załącza się orzeczenie o niepełnosprawności,

-) w przypadku dostarczenia fotografii przedstawiającą osobę noszącą nakrycie głowy załącza się zaświadczenie o przynależności do kościoła lub innego związku wyznaniowego,

-) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do obywatelstwa osoby, której ma być wydany dowód osobisty organ może potwierdzić te dane w centralnym rejestrze danych o nabyciu i utracie obywatelstwa polskiego lub może żądać przedłożenia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego,

-) ważny dowód osobisty lub ważny dokument paszportowy lub inny dokument zawierający fotografie, jeżeli osoba ta nie posiada ważnego dowodu osobistego lub ważnego dokumentu paszportowego,

-) dokument potwierdzający ustanowienie opieki prawnej nad osobą ubezwłasnowolnioną,

-) dowód osobisty opiekuna.

Sposób wypełnienia dokumentów
Brak

Wymagane opłaty
Nie podlega opłacie

Terminy składania dokumentów
Co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego.
Niezwłocznie w przypadku:
- zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym (z wyjątkiem zmiany danych organu wydającego, zmiany danych miejsca urodzenia, zmiany adresu zameldowania)
- zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza,
- utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza,
- uprawdopodobnienia przez posiadacza dowodu osobistego podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania jego danych osobowych, w tym serii i numeru dowodu osobistego.

Sposób i termin załatwienia
Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy
Odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji administracyjnej.


Informacje dodatkowe
1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w siedzibie organu gminy na terytorium RP, na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej wypełnionym przez organ gminy na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę i danych pobranych z rejestru PESEL, podpisany przez wnioskodawcę za pomocą urządzenia umożliwiającego złożenie i odwzorowanie podpisu własnoręcznego.
2. Wnioskodawca może złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego, niezawierający odwzorowania własnoręcznego podpisu oraz odcisków palców, przy użyciu usługi elektronicznej, udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji. W/w osoby z wyłączeniem osób do 12 roku życia, ubiegające się o wydanie dowodu osobistego są obowiązane w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku zgłosić się do organu gminy, w której został złożony wniosek, w celu złożenia i odwzorowania podpisu własnoręcznego oraz pobrania odcisków palców.
3. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osobiście osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
4. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun lub kurator.
5. O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, który po uprawdopodobnieniu przez wnioskodawcę zaistniałego przypadku zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.
6. Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku; wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.
7. Dowód osobisty odbiera się w osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek o wydanie dowodu osobistego.
8. Dowód osobisty osoby nieposiadającej zdolność do czynności prawnych odbiera rodzic albo opiekun, a dowód osobisty osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator. Dowód osobisty może również odebrać rodzic, który nie składał wniosku o wydanie dowodu osobistego.
9. Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych albo posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby, z wyjątkiem osoby, która:
- nie ukończyła 5 roku życia,
- ukończyła 5 rok życia i nie ukończyła 12 roku życia, jeżeli osoba ta była obecna przy składaniu wniosku w siedzibie organu gminy
10. Odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik składając pełnomocnictwo szczególne do dokonania tej czynności, w przypadku gdy:
- wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony w trybie art.26 ust.1,
- osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego powiadomi organ gminy o niemożności osobistego odebrania dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, która powstała po dniu złożenia tego wniosku,
11. Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 12 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty jego wydania, a osobie która ukończyła 12 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty jego
wydania.
12. Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 12 rok życia, od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców, jest ważny przez okres 12 miesięcy od daty jego wydania.


Więcej na stronie : https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-dowod-osobisty Podstawa prawna
1. ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
2. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu
3. ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania  publiczne

Powiadom znajomego