W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Braniewa
ul. Kościuszki 111
14-500 Braniewo

tel. (+48) 55 644 01 02 - sekretariat
fax (+48) 55 243 29 28
e-mail: sekretariat@braniewo.pl

serwis miasta Braniewa
: www.braniewo.pl

elektroniczna skrzynka podawcza
 - ePUAP
/6v86b5ddox/skrytka

NIP: 582 16 07 800
REGON: 170747968

Podział nieruchomości

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Nieruchomości
Komórka odpowiedzialna Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Architektury

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wszczęcie postępowania dotyczącego podziału nieruchomości
2. Załączniki:
• aktualny odpis z księgi wieczystej lub badanie księgi wieczystej
• 4 egzemplarze mapy zasadniczej z projektem podziału nieruchomości,
• wypis z rejestru ewidencji gruntów,
• kopię decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ( jeśli została wydana, a gmina nie ma miejscowego planu zagospodarowania),
• protokół z przyjęcia granic nieruchomości podpisany przez właściciela
• wykaz synchronizacyjny w przypadku rozbieżności zapisów KW i ewidencji gruntów

Opłaty:

Złożenie wniosku nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia:

Jeżeli osoba ubiegająca się o podział nie złoży któregokolwiek z wymaganych załączników, urząd wezwie ją do uzupełnienia wniosku w ciągu 7 dni od doręczenia wezwania. Jeśli wniosek zostanie uzupełniony w wyznaczonym terminie , będzie uznany za kompletny w chwili złożenia. Ma to istotne znaczenie dla liczenia ustawowego terminu do wydania decyzji zatwierdzającej podział. W przeciwnym razie organ pozostawi wniosek bez rozpatrzenia, o czym poinformuje wnioskodawcę. Gdy wnioskodawca uzna, że pozostawienie wniosku bez rozpoznania było nieuzasadnione, może złożyć skargę na bezczynność organu do samorządowego kolegium odwoławczego. Postępowanie w sprawie podziału kończy się z chwilą, gdy decyzja zatwierdzająca podział staje się ostateczna ( minie termin odwołania się od niej ).

Ostateczna decyzja zatwierdzająca podział stanowi podstawę do dokonania stosownych wpisów w księdze wieczystej i katastrze nieruchomości oraz naniesienia zmian na gruncie. Zmiana w katastrze nieruchomości dokonywana jest z urzędu ( bez wniosku właściciela). Organ, który wydał decyzję, zobowiązany jest przesłać jej odpis do starosty prowadzącego ewidencję gruntów w terminie 30 dni od daty uzyskania przez decyzję waloru ostateczności. Starosta wprowadza do ewidencji zmiany wynikające z decyzji oraz dołączonych do niej dokumentów. Oznaczenie nieruchomości w księdze wieczystej dokonywane jest na wniosek właściciela
podzielonego gruntu. Musi on wystąpić o założenie nowych ksiąg wieczystych dla wydzielonych działek i wpisanie prawa własności lub użytkowania wieczystego lub wpisania zmian w istniejącej księdze wieczystej. Do wniosku dołącza się decyzję o zatwierdzeniu podziału nieruchomości z dokumentacją geodezyjną.

Na wniosek właściciela ( użytkownika wieczystego) nieruchomości uprawniony geodeta wyznacza i utrwala znakami granicznymi na gruncie nowe punkty graniczne, a następnie sporządza stosowny protokół. Dokumenty geodezyjne opracowane w toku tych czynności podlegają włączeniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Termin załatwienia 30 dni od daty złożonego wniosku z kompletem wymaganych dokumentów.

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U.2021.1899 ze zm.). 
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r., Nr 268, poz. 2663).

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję .
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia odebrania decyzji

Powiadom znajomego