W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Braniewa
ul. Kościuszki 111
14-500 Braniewo

tel. (+48) 55 644 01 02 - sekretariat
fax (+48) 55 243 29 28
e-mail: sekretariat@braniewo.pl

serwis miasta Braniewa
: www.braniewo.pl

elektroniczna skrzynka podawcza
 - ePUAP
/6v86b5ddox/skrytka

NIP: 582 16 07 800
REGON: 170747968

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Planowanie przestrzenne
Komórka odpowiedzialna Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Architektury

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wymagane dokumenty:

 W celu uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego należy złożyć:

1. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, który winien spełniać wymagania zawarte w art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i zawierać:

a) mapę zasadniczą lub, w przypadku jej braku, mapę ewidencyjną, pochodzące z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujące teren, którego wniosek dotyczy, wraz z obszarem, na który inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000, w postaci:

b) określenie granic terenu objętego wnioskiem

c) charakterystykę inwestycji, obejmującą:

- określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów;

- określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu, przedstawione w formie opisowej i graficznej,

- określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko;

d) w przypadku lokalizacji składowiska odpadów:

- docelową rzędną składowiska odpadów,

- roczną i całkowitą ilość składowanych odpadów oraz rodzaje składowanych odpadów,

- sposób gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania ścieków,

- sposób gromadzenia, oczyszczania i wykorzystywania lub unieszkodliwiania gazu składowiskowego;

2. W przypadku ustanowienia pełnomocnika należy złożyć oryginał pełnomocnictwa (w przypadku składania pełnomocnictwa w wersji elektronicznej musi być ono podpisane elektronicznie przez osobę mocującą);

3. Dokument potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej.

Opłata skarbowa:

1.Opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej na wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego i wynosi 598 zł, z wyłączeniem wniosków składanych przez właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości.
2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17,00 PLN od każdego stosunku pełnomocnictwa.
Zwolnienia z opłaty skarbowej za pełnomocnictwo:
- w przypadku złożenia pełnomocnictwa upoważniającego do odbioru dokumentów,
- jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu,
- jeżeli mocodawcą jest jednostka budżetowa lub jednostka samorządu terytorialnego.

Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej powstaje:
- z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego
- z chwilą złożenia w organie dokumentu pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii.

Opłatę skarbową należy uiścić na rachunek bankowy:

Główne konto bankowe Urzędu Miasta Braniewa

Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy
Oddział w Braniewie

Nr konta 77 8313 0009 0036 9006 2000 0090 
(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. "Opłata skarbowa z tytułu .…")

Dowód uiszczenia opłaty proszę ZAŁĄCZYĆ DO WNIOSKU.


Termin i sposób załatwiania:

Zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego winno nastąpić w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku. Do ww. terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności (np. uzyskanie uzgodnień), okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.


Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miasta Braniewa
ul. Kościuszki 111
14-500 Braniewo
punkt informacyjny -pok. 24


Za pomocą poczty na adres:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Architektury
Urząd Miasta Braniewa
ul. Kościuszki 111
14-500 Braniewo

Za pomocą skrzynki podawczej ePUAP /6v86b5ddox/skrytka 

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Architektury
ul. Kościuszki 111
14-500 Braniewo
pokój nr 24
tel. 55 644 01 17

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r.,
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska,
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.

Załączniki

Powiadom znajomego