W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Braniewa
ul. Kościuszki 111
14-500 Braniewo

tel. (+48) 55 644 01 02 - sekretariat
fax (+48) 55 243 29 28
e-mail: sekretariat@braniewo.pl

serwis miasta Braniewa
: www.braniewo.pl

elektroniczna skrzynka podawcza
 - ePUAP
/6v86b5ddox/skrytka

NIP: 582 16 07 800
REGON: 170747968

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Planowanie przestrzenne
Komórka odpowiedzialna Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Architektury

Decyzja o ustalenie warunków zabudowy
 
Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy ( wzór w załączniku)
2. Załączniki wymienione we wzorze wniosku.
3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w przypadku, gdy jest ona wymagana na podstawie przepisów o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
4. Dowód wniesienia opłaty skarbowej – stosownie do wymogów ustawy o opłacie skarbowej.
5. W przypadku ustanowienia pełnomocnika – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty za pełnomocnictwo. 

Opłaty:

1.Opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej na wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i wynosi 598 zł, z wyłączeniem wniosków składanych przez właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości.
2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17,00 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.
Zwolnienia z opłaty skarbowej za pełnomocnictwo:
- w przypadku złożenia pełnomocnictwa upoważniającego do odbioru dokumentów,
- jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu,
- jeżeli mocodawcą jest jednostka budżetowa lub jednostka samorządu terytorialnego.

Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej powstaje:
- z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy,
- z chwilą złożenia w organie dokumentu pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii.

Opłatę skarbową należy uiścić na rachunek bankowy:

Główne konto bankowe Urzędu Miasta Braniewa

Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy
Oddział w Braniewie

Nr konta 77 8313 0009 0036 9006 2000 0090 
(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. "Opłata skarbowa z tytułu .…")

Dowód uiszczenia opłaty proszę ZAŁĄCZYĆ DO WNIOSKU.

Termin załatwienia sprawy:

załatwienie sprawy nastąpi w terminie do 90 dni od dnia złożenia wniosku, a w przypadku decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej obiektu budowlanego o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt.1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – prawo budowlane, termin ten wynosi 21 dni.


Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miasta Braniewa
ul. Kościuszki 111
14-500 Braniewo
punkt informacyjny -pok. 24

Za pomocą poczty na adres:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Architektury
Urząd Miasta Braniewa
ul. Kościuszki 111
14-500 Braniewo

Za pomocą skrzynki podawczej ePUAP /6v86b5ddox/skrytka 

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Architektury
ul. Kościuszki 111
14-500 Braniewo
pokój nr 24
tel. 55 644 01 17

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r.,
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska,
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.

Załączniki

Powiadom znajomego