W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Braniewa
ul. Kościuszki 111
14-500 Braniewo

tel. (+48) 55 644 01 02 - sekretariat
fax (+48) 55 243 29 28
e-mail: sekretariat@braniewo.pl

serwis miasta Braniewa
: www.braniewo.pl

elektroniczna skrzynka podawcza
 - ePUAP
/6v86b5ddox/skrytka

NIP: 582 16 07 800
REGON: 170747968

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Zgodnie z art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

·         Pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określone w odrębnych przepisach;

·         Młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika zależy od okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i wynosi:

·         W przypadku nauki zawodu:  8081 zł - przy okresie kształcenia wynoszącym do 36 miesięcy;

·         W przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy: 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Powyższe kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w okresie od roku kalendarzowego, w którym przeprowadzona była ostatnio waloryzacja, wynosi co najmniej 105 %.

Dofinansowanie przyznaje burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji.

Zgodnie z § 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 60, poz. 278 z późn. zm.) o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, stosownie do przepisów art. 195 § 1 Kodeksu pracy, pracodawca zawiadamia burmistrza właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem - również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika.

Od 01 września 2012 roku dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis.

Wnioski o dofinansowanie kształcenia pracowników młodocianych należy składać w Urzędzie Miasta Braniewa w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Do wniosku należy dołączyć kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem:

·         Dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych;

·         Umowę o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego;

·         Dyplom, świadectwo lub zaświadczenie potwierdzające ukończenie nauki zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdanie egzaminu;

·         Informację podmiotu ubiegającego się o pomoc de minimis;

·         Świadectwa pracy młodocianego pracownika.
 

Złożyć dokumenty oraz uzyskać dodatkowe informacje można w:

Centrum Usług Wspólnych w Braniewie
ul. Moniuszki 22D
Główny specjalista ds. Oświaty Marek Maludziński
tel.: (55) 621-64-04

Załączniki

Powiadom znajomego